Actueel

Herinrichting Sexbierum (update 10 september)
geplaatst op: 12-09-2017
Lees verder »
Nieuwbouw plannen Sexbierum (update)
geplaatst op: 10-09-2017
Lees verder »
Uitnodiging informatiebijeenkomst 14 september bij A.C. Hartman
geplaatst op: 10-09-2017
Lees verder »
REÜNIE OBS DE BARRABOECH
geplaatst op: 28-05-2017
Lees verder »
Herinrichting Sexbierum (update 16 mei)
geplaatst op: 16-05-2017
Lees verder »
Heb jij toekomstplannen voor een nieuwbouwhuis?
geplaatst op: 12-05-2017
Lees verder »
4 mei herdenking
geplaatst op: 04-05-2017
Lees verder »

» Berichtenoverzicht

Herinrichting Sexbierum (update 10 september)

geplaatst op 12-09-2017

Herinrichting Sexbierum
 
Inleiding
Door de zout- en gaswinning heeft Noordwest Friesland te maken met bodemdaling. Daardoor is er  o.a. wateroverlast, verzakken de wegen, bruggen en gebouwen. Met de zout- en gaswinners zijn er afspraken gemaakt om deze schade te herstellen en compenseren.  Voor nadere informatie is een website beschikbaar www.gofraha.nl.
Een onderdeel van deze compensatie noemen we de Maatschappelijke Plus. Frisia Zout bv, de provincie en de gemeenten Harlingen en Franekeradeel hebben samen € 6.000.000 hiervoor beschikbaar gesteld. Met dit geld worden de dorpen Oosterbierum, Tzummarum, Sexbierum 3n Wijnaldum opgeknapt. Voor het opknappen van Sexbierum is ongeveer € 1.600.000 beschikbaar.

 

Het bedenken  van een plan voor Sexbierum
Het bedenken van een plan voor de herinrichting begon met een informatiebijeenkomst voor het hele dorp op 25 april 2016 in het dorpshuis it Waed.  Daarin werd uitgelegd dat Sexbierum wordt opgeknapt en konden de bewoners hun opmerkingen, ideeën en wensen vertellen. Ook  werden de bewoners uitgenodigd om in een werkgroep deel te nemen. Deze werkgroep had als opdracht om een ontwerp voor de herinrichting van het centrum van Sexbierum te maken. De werkgroep is daarin geslaagd en heeft het ontwerp op  6 juli 2016 middels een inloopmiddag en - avond aan de bewoners gepresenteerd.  De inloop is zeer goed bezocht en het plan kon op een groot draagvlak rekenen.
 
Hoe ziet het plan eruit
De werkgroep heeft een aantal belangrijke uitgangspunten voor het plan aangegeven.  Maak een plan dat verkeersveiliger is, met meer bomen en beplanting en meer parkeerplaatsen.  In het plan zijn deze aspecten verwerkt.  Het ontwerp is hierna afgebeeld.  Meer informatie over het plan staat in het document “HERINRICHTING SEXBIERUM,  PROCES EN ONTWERP 23 september 2016”. 
Hoe maken we het plan
Het plan voor de herinrichting wordt gedetailleerd uitgewerkt in een technische contract.  Dit contract bevat een technische beschrijving dat de basis is voor de aannemer om het werk straks te gaan maken. In het voorjaar van 2017 wordt gestart met de herinrichting.
 

 
Update 1 februari 2017.
De technische uitwerking van het ontwerp is in volle gang. Het bestek en de tekeningen zijn zo goed als klaar en gepubliceerd voor een nationale openbare aanbesteding. De geïnteresseerde aannemers  kunnen deze gegevens opvragen en zich voorbereiden op de inschrijvingen en aanbesteding.  De aanbesteding is gepland eind februari zodat de aannemer de definitieve opdracht in maart kan krijgen.
 
Op twee plaatsen zijn nieuwe verlichtingsarmaturen geplaatst. Een bij de Harmonie en een bij Pand 28. Wij willen graag weten hoe die armaturen in het straatbeeld functioneren.  Of ze voldoende licht geven en hoe ze er uitzien. Aan de hand van deze proefopstelling maken we een keuze en die keuze wordt dan ook bij de herinrichting toegepast.
Een aantal bestaande bomen worden vervangen tijdens de herinrichting. Deze bomen worden gekapt. Om beperkingen als gevolg van het broedseizoen te voorkomen zullen medewerkers van de buitendienst deze bomen binnenkort gaan rooien.  
Tot slot gaan wij voor het dorp een informatiebijeenkomst organiseren. Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennis maken met de aannemer die het werk gaat uitvoeren en onze toezichthouder. Ook hoort u dan op welke manier de aannemer het werk gaat uitvoeren. Een datum voor deze bijeenkomst wordt in overleg met de aannemer nog vastgesteld .

 
Update 20 maart 2017
In april gaat de herinrichting van het centrum van Sexbierum van start. De Nije Buorren, de Alde Buorren, de Kade, het gebied voor de kerk en voor het dorpshuis gaan er straks heel anders uitzien. Aannemer A. Faber B.V. uit Bolsward gaat de herinrichting uitvoeren. Om u over de uitvoering te informeren is er een inloop op woensdag 29 maart tussen 17.00 uur en 20.00 in het dorpshuis it Waed.
Tijdens de inloop kunt u kennis maken met de heer Anne van Straten, uitvoerder van aannemer A. Faber B.V., de heer Bauke Brinkman en mevrouw Corina Vink die, namens de gemeente, het toezicht en de directie op het werk verzorgen. In combinatie met de herinrichting worden door Vitens en Liander de oude water- en gasleidingen vervangen. De heer Andre Zijlstra (coördinator nutsbedrijven) is tijdens de inloop ook aanwezig om vragen hierover te beantwoorden.

Planning
De uitvoering van het werk gebeurt in gedeelten. Er wordt gestart aan de zuidkant van de Brusselsbrêge. Stapsgewijs wordt er naar het noorden toegewerkt. Daardoor moet u misschien omrijden of is uw woning tijdelijk niet met de auto bereikbaar. Het openbaar vervoer rijdt in deze periode dan niet meer door Sexbierum – Pietersbierum maar over de provinciale weg. De herinrichting moet in december 2017 klaar zijn. Tijdens de inloop op 29 maart kunt u zich laten informeren over de uitvoering van het werk.

Spreekuur
Wanneer u tijdens de uitvoering van het werk vragen en/of opmerkingen heeft, dan is Anne van Straten iedere woensdagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur in de directiekeet aanwezig. De directiekeet komt op het grasveldje direct ten zuiden van de Brusselsbrêge aan de Frjentsjerterein te staan. Anne van Straten is tijdens kantooruren en bij calamiteiten telefonisch bereikbaar op nummer 06 – 10337471. Gemeentelijke toezichthoudster Corina Vink is telefonisch bereikbaar op 06 – 55247739.
 
Een mooier Sexbierum
Met een mooier Sexbierum in het vooruitzicht hopen wij dat u de komende periode de onvermijdelijke overlast wilt accepteren. Wij doen ons best de overlast te beperken en u gedurende het gehele traject zo goed mogelijk te informeren

 
Update 10 april 2017
Op 29 maart is er een inloop geweest in “it Waed”. De inwoners konden daar kennis maken met uitvoerder Anne van Straten van aannemer A. Faber B.V. en met Corina Vink en Bauke Brinkman, de toezichthouder en de directie. Het was een zeer goed bezochte inloop met veel vragen over met de bereikbaarheid tijdens de uitvoering van het werk.  De aannemer heeft op tekening aan gegeven welke delen van de herinrichting in welke periode in uitvoering zijn. Deze fasering staat hieronder aangegeven en is ook via onderstaande link te bekijken.  De start van het werk begint op 18 april ten zuiden van de Brusselsbrêge.Vanaf die datum is ook de doorgaande route afgesloten. Het werk is klaar na fase 7 medio december dit jaar. In de zomervakantie wordt fase 4 uitgevoerd. Dit is het gebied bij het dorpshuis it Waed.
Tijdens de uitvoering wordt het verkeer omgeleid. Het verkeer wordt via de Tzummarum en de Rijksweg omgeleid. De omleidingsroute staat hieronder en is ook via onderstaande link te bekijken.

 
 

 
Update 27 juni 2017
De uitvoering is in volle gang en de contouren van de nieuwe inrichting worden nu steeds meer zichtbaar.  De werkzaamheden schuiven gaandeweg steeds meer richting het noorden.
De nutsbedrijven voor het gas en water hebben tijdens de voorbereiding van de herinrichting aangegeven ook de oude leidingen te willen vervangen. Dit gaat helaas niet door. De nutsbedrijven beperken zich nu tot alleen het vervangen van een aantal leidingen ter plaatse van de kruispunten.  Dit vervangen wordt zoveel mogelijk in combinatie met de herinrichting uitgevoerd.
 


De planning is geactualiseerd, deze ziet u hieronder. De werkzaamheden in fase 2B zijn aangepast. Een deel van de werkzaamheden uit fase 5 is aan fase 2B toegevoegd zodat we aansluitend het straatwerk kunnen uitvoeren. Door deze extra werkzaamheden duurt fase 2 wat langer.  Doordat we wat langer bezig zijn in fase 2, vindt er een overlap plaats met fase 3. De bereikbaarheid blijft gegarandeerd en het tankstation is ook te allen tijd bereikbaar. De werkzaamheden in fase 1 en 2A zijn conform planning uitgevoerd.
 

 

Update 7 september 2017
Tijdens de zomervakantie heeft de aannemer doorgewerkt.  Het terrein vóór het dorpshuis en de Skoalstrjitte zijn aangepakt; een hele verandering. Het plein voor het dorpshuis is nog niet helemaal klaar, dat komt omdat de betonnen randen met zitelementen nog niet geleverd kunnen worden. De planning is dat in week 37 een van de twee cirkels met de betonranden geplaatst gaan worden.  
Om het plein zoveel mogelijk vrij van auto’s en vrachtauto’s te houden, heeft de aannemer tijdelijke afzettingen geplaatst. De kleding- en de glascontainers aan de Skoalstrjitte zijn tijdelijk verplaatst naar de  hoek Skoalstrjitte – Nije Buorren. Omstreeks week 37 worden de twee nieuwe ondergrondse glas- en textielcontainers in de Skoalstrjitte geplaatst.
De komende periode wordt de Skoalstrjitte en Alde Buorren opgeknapt. De doorgaande route over de Nije Buorren blijft dan nog open. Dat verandert op het moment dat fase 6 start, omstreeks begin oktober. De verwachting is dat in de loop van oktober de bus dan niet meer de route door het dorp kan rijden. De bus zal dan tijdelijk over de provinciale weg, Hearewei, rijden waar ook tijdelijke haltes worden geplaatst.
Contact
Wanneer u tijdens de uitvoering van het werk vragen en/of opmerkingen heeft, dan is Anne van Straten iedere woensdagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur in de directiekeet aanwezig. De directiekeet komt op het grasveldje direct ten zuiden van de Brusselsbrêge aan de Frjentsjerterein te staan. Anne van Straten is tijdens kantooruren en bij calamiteiten telefonisch bereikbaar op nummer 06 – 10337471. Gemeentelijke toezichthoudster Corina Vink is telefonisch bereikbaar op 06 – 55247739
 

    

 


Nieuwbouw plannen Sexbierum (update)

geplaatst op 10-09-2017

Begin dit jaar heeft Dorpsbelang Sexbierum-Pieterbierum een oproep gedaan of er interesse is voor mogelijkheden tot nieuwbouw in ons dorp. Hier zijn veel reactie’s op gekomen.
Er zijn gesprekken geweest met de gemeente en inmiddels is er een project ontwikkelaar benaderd.

Meer nieuws volgt binnenkort.
Jelle Seerp en Wiebe.


Uitnodiging informatiebijeenkomst 14 september bij A.C. Hartman

geplaatst op 10-09-2017

Betreft: Uitnodiging informatiebijeenkomst 14 september bij A.C. Hartman

Sexbierum, 31-08-2017

Geachte heer/mevrouw,

Middels deze brief willen wij u persoonlijk uitnodigen voor de informatiebijeenkomst bij A.C. Hartman op 14 september 2017.

Als glastuinbouwbedrijf A.C. Hartman zijn wij bezig met het verduurzamen van ons bedrijf. Eén van de onderdelen van de verduurzaming is het ontwikkelen van een aardwarmtebron. Deze bron onttrekt warmte uit de grond op een diepte van ongeveer 3.000 meter. Op donderdagavond 14 september a.s. organiseren wij een informatiebijeenkomst omtrent deze ontwikkeling. We nemen u graag mee in de ontwikkelingen van de afgelopen tijd en informeren u graag over wat er nog komen gaat. Er is uitgebreid gelegenheid om uw vragen te stellen.

Programma
19.15 uur Inloop met koffie en thee
19.30 uur Welkom • Ontwikkeling A.C. Hartman • Start aardwarmteproject
19.50 uur Uitleg project • Terugblik • Vooruitblik
20.10 uur Projectverloop in beeld 20.20 uur Toelichting vergunning
20.30 uur Hoe wordt er met licht, geluid en transport omgegaan?
20.45 uur Vragenronde

Locatie
A.C. Hartman
Juckemaleane 10
8855 XE Sexbierum

Graag verwelkomen wij u op donderdag 14 september.

Met vriendelijke groet,
Rob Bal Algemeen directeur A.C. Hartman

Bekijk hierbij de officiële uitnodiging
/upload/files/Algemene%20uitnodiging%20A_C%20Hartman.pdf


RE√úNIE OBS DE BARRABOECH

geplaatst op 28-05-2017

Reünie op Obs de Barraboech

Aanstaande woensdag 31 mei is er een reünie op Obs de Barraboech.
Helaas moet deze school zijn deuren sluiten aan het einde van dit schooljaar. Om iedereen de kans te geven om nog een kijkje te komen nemen, opent Obs de Barraboech deze dag zijn deuren van 16:30 tot 19:00. Vanaf de naamswijziging van de school zal er in alle klassen een fotoshow te bewonderen zijn, onder het genot van een hapje en drankje is iedereen van harte welkom.
» Berichtenoverzicht


Christelijke Drumband Concordia