Actueel

Waadhoeke zet in op groot 'energielandschap'
geplaatst op: 13-04-2021
Lees verder »
Werkzaamheden nieuwe speeltuin
geplaatst op: 13-04-2021
Lees verder »
It Spoarpaed
geplaatst op: 07-04-2021
Lees verder »
Vooraankondiging bestemmingsplan voormalig Aeolus terrein
geplaatst op: 01-04-2021
Lees verder »
Tweede kamer verkiezingen 17 maart 2021
geplaatst op: 16-03-2021
Lees verder »
Baggerwerkzaamheden Sexbierumervaart
geplaatst op: 13-03-2021
Lees verder »
Scholieren gezocht voor rondbrengen bibliotheekboeken
geplaatst op: 22-01-2021
Lees verder »

» Berichtenoverzicht

Waadhoeke zet in op groot 'energielandschap'

geplaatst op 13-04-2021Waadhoeke heeft als doel om in 2040 energieneutraal te zijn. Hoe de gemeente dit wil gaan bereiken willen ze graag met u bedenken. Op dinsdag 13 april 2021 om 19:30 uur wil de gemeente in een online publiekssessie het idee van een energielandschap verder vorm geven. 

Deze sessie kunt u volgen op https://www.waadhoeke.nl/digitale-publiekssessie-energielandschap.html

 


Werkzaamheden nieuwe speeltuin

geplaatst op 13-04-2021


                                             MEDEDELING

Vanaf vandaag 13 april gaat Bakker Speeltoestellen aan de slag in de nieuwe speeltuin aan de Van Haersoltestrjitte.
Bakker zal twee speeltoestellen gaan verplaatsen en ook wordt het gras opnieuw ingezaaid.
De speeltuin zal niet worden afgezet, maar aan alle gebruikers de vraag om rekening te houden met het ingezaaide gras.


 


It Spoarpaed

geplaatst op 07-04-2021

   It Spoarpaed
 
In 2019 is er een dorpsvisie met de inwoners van Wijnaldum opgesteld voor de periode 2019-2029. Eén van de punten was het dorp aantrekkelijker maken voor kleinschalig toerisme. Enkele dorpsbewoners kwamen met het idee voor een wandel- en fietspad door de Riedpolder naar Sexbierum en Pietersbierum. Dorpsbelang Wijnaldum heeft het idee opgepakt en heeft contact gezocht met Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum. Het idee werd ook in Sexbierum-Pietersbierum enthousiast ontvangen. De plannen zijn besproken met de gemeenten Harlingen en Waadhoeke en daar positief ontvangen. Inmiddels is er een werkgroep geformeerd die de plannen verder gestalte geeft. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van de gemeente Harlingen, gemeente Waadhoeke, Dorpsbelang Sexbierum/Pietersbierum en Dorpsbelang Wijnaldum.

Essentieel onderdeel van dit plan is een brug over de Ried. In eerste instantie was het plan om de oude landhoofden van de voormalige spoorbrug met elkaar te verbinden en op deze manier de oude route te vervolgen naar Sexbierum-Pietersbierum. Dit bleek helaas niet mogelijk. In tweede instantie werd de mogelijkheid onderzocht van een brug over de Ried naar het Waddenglasgebied. Het voordeel hiervan is dat de grond reeds in eigendom is van de gemeente Waadhoeke. De route loopt langs de Sexbierumeropvaart en komt uit bij de nog steeds aanwezige spoorbrug van Sexbierum. Kort gezegd; het pad ligt er al!

                                            

Tussen het pad langs de Sexbierumervaart en de (mogelijk) toekomstige kassen zitten veel vogels en andere dieren in het riet. Dit maakt het pad aantrekkelijk voor natuurliefhebbers en vogelkenners. Ook is er een aansluiting op de wandelroute naar de visvijvers oostelijker gelegen in het gebied Waddenglas.
Het is de wens van de werkgroep om het gebied toegankelijk te maken voor alle bewoners en toeristen, waaronder minder validen. Dit betekent dat er een of andere vorm van verharding van het
nieuwe pad zal moeten komen. Welke verharding er gaat komen is nog niet bekend.
 
Binnen de werkgroep wordt ook nagedacht over de aankleding van het pad met zaken zoals;  
  • Belevings- en rustpunten met bankjes en pallisaden in/bij de rietvelden langs het Waddenglas.
  • Vissteigers, ook voor minder validen (beide)
  • Beweegroute met joggingtoestellen (Winamer)
  • Bermen inzaaien met kruidenmengsels voor insecten, realisatie insectenhotel (beide)
  • Oeverzwaluwwand (Waddenglas)
  • Uitzichtpunt op landhoofd oude spoorbrug (Winamer deel)
 
Het bestuur van Dorpsbelang realiseert zich dat er diverse vragen bij dorpsbewoners leven over het voorstel. Mede door de huidige situatie is het niet mogelijk om eea fysiek onder de aandacht te brengen vandaar dat er is gekozen voor deze oplossing.
 
Detailinzage in dit voorstel is op te vragen door middel van een mail te sturen aan dorpsbelang@sexbierum.net  en door in het onderwerp “ IT Spoarpaed” te vermelden. Uw op- en of aanmerkingen op dit plan zien wij dan ook graag tegemoet op het eerder genoemd e-mail adres.
 
 
Met vriendelijke groet,
Bestuur Dorpsbelang Sexbierum / Pietersbierum
 
                             
 


Vooraankondiging bestemmingsplan voormalig Aeolus terrein

geplaatst op 01-04-2021

OFFICIËLE BEKENDMAKING
 
In: Gemeenteblad (digitaal)
Datum plaatsing:   24 maart 2021
 
 
Voorbereiding bestemmingsplan “Sexbierum - Aeolusterrein”, gemeente Waadhoeke
Burgemeester en wethouders van Waadhoeke maken bekend dat zij een nieuw bestemmingsplan voorbereiden voor het voormalige Aeolusterrein in Sexbierum. Deze locatie ligt aan de noordoostkant van Sexbierum, ingeklemd tussen de wegen Buorfinneleane en Hearewei en het woonperceel Buorfinneleane 5.
 
Omschrijving project en voortraject
Het gaat om een nieuwe invulling van het voormalige Aeolusterrein met maximaal 24 woningen, die gefaseerd worden ontwikkeld. Deze ontwikkeling is onder meer tot stand gekomen vanuit de vraag van dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum naar woningbouw in Sexbierum. Vervolgens heeft een architect een stedenbouwkundige invulling gemaakt, die in overleg met de gemeente heeft geleid tot een ontwikkelschets. Met een inloopmiddag en avond op woensdag 12 december 2018 in het Aeolusgebouw zelf zijn de direct omwonenden en overige inwoners uitvoerig geïnformeerd over het beoogde plan door de betrokken architect, planbegeleider, ontwikkelaar en eigenaar. De gemeenteraad heeft op 13 juni 2019 besloten om medewerking te willen verlenen aan de benodigde planologische procedure voor dit plan.
 
Om de ontwikkeling juridisch-planologisch te kunnen regelen is het opstellen van een nieuw
bestemmingsplan noodzakelijk. Daarbij hoort een onderbouwing van een goede ruimtelijke ordening. Inmiddels is een ontwerp van het bestemmingsplan bijna klaar. Het nieuwe bestemmingsplan heeft veel overeenkomsten met de planontwikkeling die op 12 december 2018 in het dorp is gepresenteerd en op 13 juni 2019 door de gemeenteraad is behandeld.
                                                                                                           
Heeft u vragen? 
Voor informatie over de voorbereiding van het bestemmingsplan kunt u bellen met de afdeling Omgeving (0517-380 380). Dit kan op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur. Voor informatie over de invulling van het plangebied kunt u bellen met de ontwikkelaar, Bouwbedrijf Bruinsma (0517-642475).
 
Wanneer kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken en uw mening geven?
Wij publiceren deze mededeling om iedereen op de hoogte te brengen over de voortgang. U kunt over deze mededeling nog niet uw mening geven of beroep instellen. Wij verwachten verderop in dit voorjaar een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te kunnen leggen. Als dit zover is, dan kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken en kunt u indien gewenst uw mening geven met een zienswijze. U wordt hierover op de hoogte gehouden met een publicatie op de website https://www.officielebekendmakingen.nl (we zullen op deze website zowel publiceren in de Staatscourant als in het gemeenteblad van Waadhoeke). Ook plaatsen we deze berichtgeving op de website van dorpsbelang Sexbierum – Pietersbierum.
 


» Berichtenoverzicht