Actueel

Uitkomsten enquête energielandschap Sexbierum-Pietersbierum
Lees verder »
Garagesale Sexbierum-Pietersbierum 2024
Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »
Monsters vangen in Bibliotheek
geplaatst op: 03-04-2022
Lees verder »

Bytsje Minder Bytsje Mear

geplaatst op 20-03-2022

Bytsje Minder Bytsje Mear

Teater Kollektief Griene Sjippe ( Kabaret)
Toanielfreonen, nei in heftige periode fan tsjinslagen troch it korona-firus binne wy dochs wer posityf fan start gien mei de tarieding en rippetysjes fan ús nije oankommende kabaret produksje  “ Bytsje Minder, Bytsje Mear”! De lêste útfiering ”Motoroalje”, wie yn it prachtige autobedriuw fan Hessel Terpstra. Wy binne der gastfrij ontfongen en ha mei in protte nocht spile yn Seisbierrum! En....

Wy komme deroan! Op sneon 23 april yn it dorpscentrum ”It Waed” Sexbierum, fanôf 20.15 oere.
Spilers binne: Folkert Sijbrandij en Renee Fokkema út Haulerwyk. De muzyk wurdt dien troch Erwin Hendriks en de rezjy is yn hannen fan Hotze Karsten. De skriuwers binne: Folkert Sijbrandij, Renee Fokkema, Hotze Karsten en Erwin Hendriks. Lûd en Ljocht: Marius Del Grosso.
“Bytsje Minder, Bytsje Mear”, is in kabaret programma mei moaie muzyk en prachtige humorfolle teksten, wêr’t yn in ûnske minder in ûnske mear sintraal stiet. Of krekt oarsom? Dy fraach wurdt ús faak steld by it ôfweagjen fan in produkt yn in winkel. It is wer in prachtige jûn foljende produksje wurden, mei de noadige koartswyl, muzyk en folkaardige typearringen mei alle beslommeringen út ús deistich libben.Wy litte jo genietsje en laitsje fan moai kabaret wêr’t yn jo de bûsen by útskuorre!!
Kaarten bin te bestellen by de webshop fan it MFA; www. sexbierumpietersbierum.nl
Oant gau!
 

» Berichtenoverzicht