Actueel

Garagesale Sexbierum-Pietersbierum
geplaatst op: 25-05-2021
Lees verder »
Waadhoeke zet in op groot 'energielandschap'
geplaatst op: 13-04-2021
Lees verder »
Werkzaamheden nieuwe speeltuin
geplaatst op: 13-04-2021
Lees verder »
It Spoarpaed
geplaatst op: 07-04-2021
Lees verder »
Vooraankondiging bestemmingsplan voormalig Aeolus terrein
geplaatst op: 01-04-2021
Lees verder »
Tweede kamer verkiezingen 17 maart 2021
geplaatst op: 16-03-2021
Lees verder »
Baggerwerkzaamheden Sexbierumervaart
geplaatst op: 13-03-2021
Lees verder »

Kon. Rederijkerskamer “Ons genoegen” .

geplaatst op 13-01-2014

Noegje jimme allegearre ut foar ûs toanieljûn op 25 januari 2014.
Wy spilje : “It doarpshûs ticht? An myn nooit niet” Komeedzje yn trije bedrieuwen
Lokaasje: Doarpshûs “It Waed” Oanfang: 20:00 oere Doar iepen: 19:30 oere
Yntree: Leden € 5,00, net leden €10,00
Generale repetitie foar skoalbern oan’t 15 jier tongersdei 23 januari, 19:00 oere. Yntree €1,00
Meer informatie onder AGENDA  dorpshuis.
  

 

» Berichtenoverzicht