Actueel

Rabobank Clubkas campagne
geplaatst op: 31-03-2019
Lees verder »
Garagesale Sexbierum en Pietersbierum
geplaatst op: 31-03-2019
Lees verder »
Agenda ledenvergadering Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum
geplaatst op: 10-03-2019
Lees verder »
Cursus Vertrouwensontactpersoon
geplaatst op: 22-02-2019
Lees verder »
Een vervolg op Lost in the Greenhouse?
geplaatst op: 22-02-2019
Lees verder »
Koninklijke rederijkerskamer Ons Genoegen neemt u mee naar Afrika
geplaatst op: 15-01-2019
Young Belgium Open Wall Ball
geplaatst op: 08-01-2019
Lees verder »

TRYATER YN SEISBIERRUM

geplaatst op 11-10-2016

ALVAST VOOR IN DE AGENDA            

TRYATER YN SEISBIERRUM
 
Op freed 9 desimber spilet Tryater yn doarpshûs
It Waed yn Seisbierrum
 
 
                          De wierheid fan Wylgeragea
                          Yn in labyrint fan wierheid en geroften

Yn in lyts doarpke is alles goed. De minsken witte wat se oan mekoar ha. Famyljes kenne me-koar al generaasjes lang. Dat jout rêst en fertrouwen. Hjir stappe de minsken op bêd sûnder de doar op slot te draaien. Oant in skaad oer de lytse mienskip falt. Der wurdt ynbrutsen. En dan binne de rapen gear. Unheil folget. Geroften wurde fertinkingen en fertinkingen wurde beskuldigingen. Oant de dieder fûn Wurdt, sil it nea wer wurde sa’t it wie.

Foto Maarten van der Wal

Tekst Kees Roorda ‒ oersetting Romke Toering ‒ regyJos van Kan ‒ dramaturgy Inés Sauer‒ spilers       Lourens van den Akker, Aly Bruinsma, Eva Meijering, Lysbeth Welling en Joop Wittermans.
  
De foarstelling begjint om 20.00 oere
  
Kaarten:
Reservearje: www.tryater.nl of 058-253 95 50.
En foar de foarstelling oan de seal.
 

» Berichtenoverzicht

Christelijke Drumband Concordia