Actueel

Slachtemarathon 15 juni 2024
geplaatst op: 10-06-2024
Uitkomsten enquête energielandschap Sexbierum-Pietersbierum
Lees verder »
Garagesale Sexbierum-Pietersbierum 2024
Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »

TRYATER YN SEISBIERRUM

geplaatst op 11-10-2016

ALVAST VOOR IN DE AGENDA            

TRYATER YN SEISBIERRUM
 
Op freed 9 desimber spilet Tryater yn doarpshûs
It Waed yn Seisbierrum
 
 
                          De wierheid fan Wylgeragea
                          Yn in labyrint fan wierheid en geroften

Yn in lyts doarpke is alles goed. De minsken witte wat se oan mekoar ha. Famyljes kenne me-koar al generaasjes lang. Dat jout rêst en fertrouwen. Hjir stappe de minsken op bêd sûnder de doar op slot te draaien. Oant in skaad oer de lytse mienskip falt. Der wurdt ynbrutsen. En dan binne de rapen gear. Unheil folget. Geroften wurde fertinkingen en fertinkingen wurde beskuldigingen. Oant de dieder fûn Wurdt, sil it nea wer wurde sa’t it wie.

Foto Maarten van der Wal

Tekst Kees Roorda ‒ oersetting Romke Toering ‒ regyJos van Kan ‒ dramaturgy Inés Sauer‒ spilers       Lourens van den Akker, Aly Bruinsma, Eva Meijering, Lysbeth Welling en Joop Wittermans.
  
De foarstelling begjint om 20.00 oere
  
Kaarten:
Reservearje: www.tryater.nl of 058-253 95 50.
En foar de foarstelling oan de seal.
 

» Berichtenoverzicht