Actueel

Garagesale Sexbierum-Pietersbierum
geplaatst op: 25-05-2021
Lees verder »
Waadhoeke zet in op groot 'energielandschap'
geplaatst op: 13-04-2021
Lees verder »
Werkzaamheden nieuwe speeltuin
geplaatst op: 13-04-2021
Lees verder »
It Spoarpaed
geplaatst op: 07-04-2021
Lees verder »
Vooraankondiging bestemmingsplan voormalig Aeolus terrein
geplaatst op: 01-04-2021
Lees verder »
Tweede kamer verkiezingen 17 maart 2021
geplaatst op: 16-03-2021
Lees verder »
Baggerwerkzaamheden Sexbierumervaart
geplaatst op: 13-03-2021
Lees verder »

TRYATER YN SEISBIERRUM

geplaatst op 11-10-2016

ALVAST VOOR IN DE AGENDA            

TRYATER YN SEISBIERRUM
 
Op freed 9 desimber spilet Tryater yn doarpshûs
It Waed yn Seisbierrum
 
 
                          De wierheid fan Wylgeragea
                          Yn in labyrint fan wierheid en geroften

Yn in lyts doarpke is alles goed. De minsken witte wat se oan mekoar ha. Famyljes kenne me-koar al generaasjes lang. Dat jout rêst en fertrouwen. Hjir stappe de minsken op bêd sûnder de doar op slot te draaien. Oant in skaad oer de lytse mienskip falt. Der wurdt ynbrutsen. En dan binne de rapen gear. Unheil folget. Geroften wurde fertinkingen en fertinkingen wurde beskuldigingen. Oant de dieder fûn Wurdt, sil it nea wer wurde sa’t it wie.

Foto Maarten van der Wal

Tekst Kees Roorda ‒ oersetting Romke Toering ‒ regyJos van Kan ‒ dramaturgy Inés Sauer‒ spilers       Lourens van den Akker, Aly Bruinsma, Eva Meijering, Lysbeth Welling en Joop Wittermans.
  
De foarstelling begjint om 20.00 oere
  
Kaarten:
Reservearje: www.tryater.nl of 058-253 95 50.
En foar de foarstelling oan de seal.
 

» Berichtenoverzicht