Actueel

Slachtemarathon 15 juni 2024
geplaatst op: 10-06-2024
Uitkomsten enquête energielandschap Sexbierum-Pietersbierum
Lees verder »
Garagesale Sexbierum-Pietersbierum 2024
Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »

Herinrichting Sexbierum (update 20 oktober)

geplaatst op 22-10-2017

Herinrichting Sexbierum
 
Inleiding
Door de zout- en gaswinning heeft Noordwest Friesland te maken met bodemdaling. Daardoor is er  o.a. wateroverlast, verzakken de wegen, bruggen en gebouwen. Met de zout- en gaswinners zijn er afspraken gemaakt om deze schade te herstellen en compenseren.  Voor nadere informatie is een website beschikbaar www.gofraha.nl.
Een onderdeel van deze compensatie noemen we de Maatschappelijke Plus. Frisia Zout bv, de provincie en de gemeenten Harlingen en Franekeradeel hebben samen € 6.000.000 hiervoor beschikbaar gesteld. Met dit geld worden de dorpen Oosterbierum, Tzummarum, Sexbierum 3n Wijnaldum opgeknapt. Voor het opknappen van Sexbierum is ongeveer € 1.600.000 beschikbaar.

 

Het bedenken  van een plan voor Sexbierum
Het bedenken van een plan voor de herinrichting begon met een informatiebijeenkomst voor het hele dorp op 25 april 2016 in het dorpshuis it Waed.  Daarin werd uitgelegd dat Sexbierum wordt opgeknapt en konden de bewoners hun opmerkingen, ideeën en wensen vertellen. Ook  werden de bewoners uitgenodigd om in een werkgroep deel te nemen. Deze werkgroep had als opdracht om een ontwerp voor de herinrichting van het centrum van Sexbierum te maken. De werkgroep is daarin geslaagd en heeft het ontwerp op  6 juli 2016 middels een inloopmiddag en - avond aan de bewoners gepresenteerd.  De inloop is zeer goed bezocht en het plan kon op een groot draagvlak rekenen.
 
Hoe ziet het plan eruit
De werkgroep heeft een aantal belangrijke uitgangspunten voor het plan aangegeven.  Maak een plan dat verkeersveiliger is, met meer bomen en beplanting en meer parkeerplaatsen.  In het plan zijn deze aspecten verwerkt.  Het ontwerp is hierna afgebeeld.  Meer informatie over het plan staat in het document “HERINRICHTING SEXBIERUM,  PROCES EN ONTWERP 23 september 2016”. 
Hoe maken we het plan
Het plan voor de herinrichting wordt gedetailleerd uitgewerkt in een technische contract.  Dit contract bevat een technische beschrijving dat de basis is voor de aannemer om het werk straks te gaan maken. In het voorjaar van 2017 wordt gestart met de herinrichting.
 

 
Update 1 februari 2017.
De technische uitwerking van het ontwerp is in volle gang. Het bestek en de tekeningen zijn zo goed als klaar en gepubliceerd voor een nationale openbare aanbesteding. De geïnteresseerde aannemers  kunnen deze gegevens opvragen en zich voorbereiden op de inschrijvingen en aanbesteding.  De aanbesteding is gepland eind februari zodat de aannemer de definitieve opdracht in maart kan krijgen.
 
Op twee plaatsen zijn nieuwe verlichtingsarmaturen geplaatst. Een bij de Harmonie en een bij Pand 28. Wij willen graag weten hoe die armaturen in het straatbeeld functioneren.  Of ze voldoende licht geven en hoe ze er uitzien. Aan de hand van deze proefopstelling maken we een keuze en die keuze wordt dan ook bij de herinrichting toegepast.
Een aantal bestaande bomen worden vervangen tijdens de herinrichting. Deze bomen worden gekapt. Om beperkingen als gevolg van het broedseizoen te voorkomen zullen medewerkers van de buitendienst deze bomen binnenkort gaan rooien.  
Tot slot gaan wij voor het dorp een informatiebijeenkomst organiseren. Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennis maken met de aannemer die het werk gaat uitvoeren en onze toezichthouder. Ook hoort u dan op welke manier de aannemer het werk gaat uitvoeren. Een datum voor deze bijeenkomst wordt in overleg met de aannemer nog vastgesteld .

 
Update 20 maart 2017
In april gaat de herinrichting van het centrum van Sexbierum van start. De Nije Buorren, de Alde Buorren, de Kade, het gebied voor de kerk en voor het dorpshuis gaan er straks heel anders uitzien. Aannemer A. Faber B.V. uit Bolsward gaat de herinrichting uitvoeren. Om u over de uitvoering te informeren is er een inloop op woensdag 29 maart tussen 17.00 uur en 20.00 in het dorpshuis it Waed.
Tijdens de inloop kunt u kennis maken met de heer Anne van Straten, uitvoerder van aannemer A. Faber B.V., de heer Bauke Brinkman en mevrouw Corina Vink die, namens de gemeente, het toezicht en de directie op het werk verzorgen. In combinatie met de herinrichting worden door Vitens en Liander de oude water- en gasleidingen vervangen. De heer Andre Zijlstra (coördinator nutsbedrijven) is tijdens de inloop ook aanwezig om vragen hierover te beantwoorden.

Planning
De uitvoering van het werk gebeurt in gedeelten. Er wordt gestart aan de zuidkant van de Brusselsbrêge. Stapsgewijs wordt er naar het noorden toegewerkt. Daardoor moet u misschien omrijden of is uw woning tijdelijk niet met de auto bereikbaar. Het openbaar vervoer rijdt in deze periode dan niet meer door Sexbierum – Pietersbierum maar over de provinciale weg. De herinrichting moet in december 2017 klaar zijn. Tijdens de inloop op 29 maart kunt u zich laten informeren over de uitvoering van het werk.

Spreekuur
Wanneer u tijdens de uitvoering van het werk vragen en/of opmerkingen heeft, dan is Anne van Straten iedere woensdagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur in de directiekeet aanwezig. De directiekeet komt op het grasveldje direct ten zuiden van de Brusselsbrêge aan de Frjentsjerterein te staan. Anne van Straten is tijdens kantooruren en bij calamiteiten telefonisch bereikbaar op nummer 06 – 10337471. Gemeentelijke toezichthoudster Corina Vink is telefonisch bereikbaar op 06 – 55247739.
 
Een mooier Sexbierum
Met een mooier Sexbierum in het vooruitzicht hopen wij dat u de komende periode de onvermijdelijke overlast wilt accepteren. Wij doen ons best de overlast te beperken en u gedurende het gehele traject zo goed mogelijk te informeren

 
Update 10 april 2017
Op 29 maart is er een inloop geweest in “it Waed”. De inwoners konden daar kennis maken met uitvoerder Anne van Straten van aannemer A. Faber B.V. en met Corina Vink en Bauke Brinkman, de toezichthouder en de directie. Het was een zeer goed bezochte inloop met veel vragen over met de bereikbaarheid tijdens de uitvoering van het werk.  De aannemer heeft op tekening aan gegeven welke delen van de herinrichting in welke periode in uitvoering zijn. Deze fasering staat hieronder aangegeven en is ook via onderstaande link te bekijken.  De start van het werk begint op 18 april ten zuiden van de Brusselsbrêge.Vanaf die datum is ook de doorgaande route afgesloten. Het werk is klaar na fase 7 medio december dit jaar. In de zomervakantie wordt fase 4 uitgevoerd. Dit is het gebied bij het dorpshuis it Waed.
Tijdens de uitvoering wordt het verkeer omgeleid. Het verkeer wordt via de Tzummarum en de Rijksweg omgeleid. De omleidingsroute staat hieronder en is ook via onderstaande link te bekijken.

 
 

 
Update 27 juni 2017
De uitvoering is in volle gang en de contouren van de nieuwe inrichting worden nu steeds meer zichtbaar.  De werkzaamheden schuiven gaandeweg steeds meer richting het noorden.
De nutsbedrijven voor het gas en water hebben tijdens de voorbereiding van de herinrichting aangegeven ook de oude leidingen te willen vervangen. Dit gaat helaas niet door. De nutsbedrijven beperken zich nu tot alleen het vervangen van een aantal leidingen ter plaatse van de kruispunten.  Dit vervangen wordt zoveel mogelijk in combinatie met de herinrichting uitgevoerd.
 


De planning is geactualiseerd, deze ziet u hieronder. De werkzaamheden in fase 2B zijn aangepast. Een deel van de werkzaamheden uit fase 5 is aan fase 2B toegevoegd zodat we aansluitend het straatwerk kunnen uitvoeren. Door deze extra werkzaamheden duurt fase 2 wat langer.  Doordat we wat langer bezig zijn in fase 2, vindt er een overlap plaats met fase 3. De bereikbaarheid blijft gegarandeerd en het tankstation is ook te allen tijd bereikbaar. De werkzaamheden in fase 1 en 2A zijn conform planning uitgevoerd.
 

 

Update 7 september 2017
Tijdens de zomervakantie heeft de aannemer doorgewerkt.  Het terrein vóór het dorpshuis en de Skoalstrjitte zijn aangepakt; een hele verandering. Het plein voor het dorpshuis is nog niet helemaal klaar, dat komt omdat de betonnen randen met zitelementen nog niet geleverd kunnen worden. De planning is dat in week 37 een van de twee cirkels met de betonranden geplaatst gaan worden.  
Om het plein zoveel mogelijk vrij van auto’s en vrachtauto’s te houden, heeft de aannemer tijdelijke afzettingen geplaatst. De kleding- en de glascontainers aan de Skoalstrjitte zijn tijdelijk verplaatst naar de  hoek Skoalstrjitte – Nije Buorren. Omstreeks week 37 worden de twee nieuwe ondergrondse glas- en textielcontainers in de Skoalstrjitte geplaatst.
De komende periode wordt de Skoalstrjitte en Alde Buorren opgeknapt. De doorgaande route over de Nije Buorren blijft dan nog open. Dat verandert op het moment dat fase 6 start, omstreeks begin oktober. De verwachting is dat in de loop van oktober de bus dan niet meer de route door het dorp kan rijden. De bus zal dan tijdelijk over de provinciale weg, Hearewei, rijden waar ook tijdelijke haltes worden geplaatst.Update 20 oktober 2017

Momenteel wordt er gewerkt aan de Nije Buorren,  richting de Terp (fase 6). Hier komen veel mensen voor de supermarkt en de bakker. Overlast is echter niet te voorkomen en we hopen  op uw begrip.
Voor de supermarkt en de bakker wordt een gedeelte van het grondwerk met milieukundige begeleiding uitgevoerd. Dit is nodig omdat er verhoogde concentraties lood en minerale oliën in de grond zitten. Tijdens het graven kwamen we ook veel puin tegen. In dat geval moeten we het puin onderzoeken  op asbest. Dit is niet aangetroffen zodat, na een dag wachten op onderzoeksresultaten, het grondwerk hervat kon worden. De vervuilde grond wordt apart ontgraven en afgevoerd.

Waar we tijdens het gehele werk aan de Nije Buorren mee te maken hebben is de oude kadeconstructie van de vroegere vaart. Dit vraagt van de aannemer nogal wat improvisatie om de nieuwe regenwaterriool er zo goed mogelijk aan te leggen. Waar het kan laten we de oude constructies zoveel mogelijk zitten.

Tijdens de zomervakantie is het plein voor het dorpshuis It Waed gemaakt. Helaas kan een gedeelte van dit plein nog niet afgemaakt worden. Dit zijn de ronde groenvakken. Om deze groenvakken komen namelijk verhoogde zitranden. Deze zitranden hebben een lange levertijd. De verwachting is dat deze randen over ca. 6 weken worden geleverd. (helaas). Daarna kan het plein afgewerkt worden.
We hebben wel een aanpassing gedaan aan de randen van de andere grondvakken op dit plein. De lage opsluitbanden hebben we door hogere opsluitbanden vervangen. Zo krijgen de groenvakken wat meer bescherming. In dit gebied zijn nu ook de twee ondergrondse containers geplaatst.  Een mooie verbetering vergeleken met de oude situatie. 

De komende periode wordt gewerkt aan de fase 6 en 7.  Het steegje tussen de Alde Buorren en Nije Buorren (tegenover de bakker) pakken we op een later moment aan. In dit steegje ligt riolering die we ook graag willen vervangen.  Dit vraagt nog wel wat onderzoek en voorbereiding.

Wij zijn ook bezig om een nieuw hekwerk aan de westkant van de Nije Buorren te plaatsen. Dit vraagt het nodige overleg met de bewoners. We hopen binnen 2 weken de afspraken rond te hebben en het hekwerk te kunnen bestellen. Daarna kan de plaatsing worden ingepland.

Ook de groenaanplant  zoals de bomen en de plantsoenen willen we zoveel mogelijk dit najaar gaan doen. Veel hangt dan echter ook al van de levering van de eerder genoemde zitranden om de groenvakken.

Het eind van het werk komt steeds meer in zicht en tegelijkertijd vraagt dit van ons, de aannemer en de toezichters de nodige inzet. Maar zeker ook van de bewoners, bedrijven en gebruikers. We ervaring veel medewerking en begrip voor de overlast.  Tevens krijgen wij geregeld positieve reacties dat Sexbierum er met de herinrichting wel mooi op wordt.  Waarvoor onze dank.


Contact
Wanneer u tijdens de uitvoering van het werk vragen en/of opmerkingen heeft, dan is Anne van Straten iedere woensdagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur in de directiekeet aanwezig. De directiekeet komt op het grasveldje direct ten zuiden van de Brusselsbrêge aan de Frjentsjerterein te staan. Anne van Straten is tijdens kantooruren en bij calamiteiten telefonisch bereikbaar op nummer 06 – 10337471. Gemeentelijke toezichthoudster Corina Vink is telefonisch bereikbaar op 06 – 55247739
 

    

 

» Berichtenoverzicht