Actueel

Slachtemarathon 15 juni 2024
geplaatst op: 10-06-2024
Uitkomsten enquête energielandschap Sexbierum-Pietersbierum
Lees verder »
Garagesale Sexbierum-Pietersbierum 2024
Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »

VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN

geplaatst op 08-03-2018

VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN
 
Geachte leden van Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum, tijdens de ledenvergadering van april 2017 is er ingestemd met het wijzigen van de voorgestelde statutenwijziging. Deze wijziging is voorgesteld bij Notaris Petra IJdema. Echter zijn de voorgestelde statuten nietig verklaard i.vm. een niet juiste stemprocedure. Dit voorstel tot wijziging statuten wordt hierbij nogmaals voor de geplande jaarvergadering, die gepland staat op 25 april 2018, gepubliceerd aan de leden van Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum.
 
Gevraagd besluit:
Instemmen met de wijziging van de statuten zoals voorgesteld door het bestuur en het machtigen van het bestuur om de statuten te doen passeren bij de notaris.  Voor dit besluit is een twee/derde meerderheid van de leden vereist. 
 
Te wijzigen statuten
Artikel 1.2 Zij is gevestigd te Sexbierum, gemeente Waadhoeke
Artikel 13.1 De geldmiddelen staan onder beheer van het bestuur, dat jaarlijks in de algemene ledenvergadering, welke dient te worden gehouden voor dertig april, rekening en verantwoording van zijn beheer aflegt
Artikel 14.1 Aan het hoofd van de vereniging staat een door de algemene ledenvergadering benoemd bestuurd van meerderjarige personen ten getale van maximaal negen
Artikel 15.1 Alle bestuursleden hebben zitting voor de duur van vier jaren. Zij treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster welke is opgenomen in het huishoudelijk reglement.
Artikel 17.1 Telkenjare zal vóór dertig april een algemene ledenvergadering, jaarvergadering genaamd, worden gehouden.
Artikel 22.1 Deze statuten kunnen worden gewijzigd in een algemene ledenvergadering, dan alleen met tenminste drie/vierde van de aanwezige leden der uitgebrachte geldige stemmen.
 
 
 
 

» Berichtenoverzicht