Actueel

Garagesale Sexbierum-Pietersbierum
geplaatst op: 25-05-2021
Lees verder »
Waadhoeke zet in op groot 'energielandschap'
geplaatst op: 13-04-2021
Lees verder »
Werkzaamheden nieuwe speeltuin
geplaatst op: 13-04-2021
Lees verder »
It Spoarpaed
geplaatst op: 07-04-2021
Lees verder »
Vooraankondiging bestemmingsplan voormalig Aeolus terrein
geplaatst op: 01-04-2021
Lees verder »
Tweede kamer verkiezingen 17 maart 2021
geplaatst op: 16-03-2021
Lees verder »
Baggerwerkzaamheden Sexbierumervaart
geplaatst op: 13-03-2021
Lees verder »

Koninklijke rederijkerskamer Ons Genoegen neemt u mee naar Afrika

geplaatst op 15-01-2019

Koninklijke rederijkerskamer ‘’Ons Genoegen’’
Noegje jimme allegearre ut foar ûs toanieljûn mei it stik: Wat binne wy moai fuort.

Gean jimme 26 jannewaris mei under begeleiding fan in gids nei de binnenlannen fan Afrika? Fanôf it waed gean wy mei inoar de oerwâlden fan Afrika yn. Foar de rike en dominante Luciel de ideale trip om opskeppe te kinnen by har freondinnen. Henry, in goede siel, giet lykwols om in hiel oare reden mei as syn frou. Henk en Annie, dy't in priis wûn ha en dêrom de reis meitsje, sjogge der hielendal nei út. De jonge, ûnferskillige en luie Emma makket it reisselskip kompleet. Luciel ergeret har dea oan it hâlden en dragen fan Henk en Annie, twa typen fier ûnder har stân en fan Emma moatte se al hielendal neat ha. Al gau docht bliken dat it hielendal gjin lúkse fakânsje is, mar in survivaltocht troch de oerwâlden fan Afrika. Foar Luciel in reden om daliks werom te wollen. Spitich, de jeeps dy't harren brocht ha, komme pas oer in pear wike werom. Oanpasse dus! At dan ek noch Fred, de gids, ynienen fuort is, dan wurdt it pas echt in tocht..

Oanfang: 20:00 oere
Doar iepen: 19:30 oere
Yntree leden: € 5,-
Yntree net leden: € 10,-

» Berichtenoverzicht