Actueel

Uitkomsten enquête energielandschap Sexbierum-Pietersbierum
Lees verder »
Garagesale Sexbierum-Pietersbierum 2024
Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Verenigingen, doe een aanvraag bij het Lokaal Sportakkoord!
geplaatst op: 17-04-2022
Lees verder »
Oud papier
geplaatst op: 05-04-2022
Lees verder »
Opening Fries Doortrappen-seizoen
geplaatst op: 04-04-2022
Lees verder »
Monsters vangen in Bibliotheek
geplaatst op: 03-04-2022
Lees verder »

Vooraankondiging bestemmingsplan voormalig Aeolus terrein

geplaatst op 01-04-2021

OFFICIËLE BEKENDMAKING
 
In: Gemeenteblad (digitaal)
Datum plaatsing:   24 maart 2021
 
 
Voorbereiding bestemmingsplan “Sexbierum - Aeolusterrein”, gemeente Waadhoeke
Burgemeester en wethouders van Waadhoeke maken bekend dat zij een nieuw bestemmingsplan voorbereiden voor het voormalige Aeolusterrein in Sexbierum. Deze locatie ligt aan de noordoostkant van Sexbierum, ingeklemd tussen de wegen Buorfinneleane en Hearewei en het woonperceel Buorfinneleane 5.
 
Omschrijving project en voortraject
Het gaat om een nieuwe invulling van het voormalige Aeolusterrein met maximaal 24 woningen, die gefaseerd worden ontwikkeld. Deze ontwikkeling is onder meer tot stand gekomen vanuit de vraag van dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum naar woningbouw in Sexbierum. Vervolgens heeft een architect een stedenbouwkundige invulling gemaakt, die in overleg met de gemeente heeft geleid tot een ontwikkelschets. Met een inloopmiddag en avond op woensdag 12 december 2018 in het Aeolusgebouw zelf zijn de direct omwonenden en overige inwoners uitvoerig geïnformeerd over het beoogde plan door de betrokken architect, planbegeleider, ontwikkelaar en eigenaar. De gemeenteraad heeft op 13 juni 2019 besloten om medewerking te willen verlenen aan de benodigde planologische procedure voor dit plan.
 
Om de ontwikkeling juridisch-planologisch te kunnen regelen is het opstellen van een nieuw
bestemmingsplan noodzakelijk. Daarbij hoort een onderbouwing van een goede ruimtelijke ordening. Inmiddels is een ontwerp van het bestemmingsplan bijna klaar. Het nieuwe bestemmingsplan heeft veel overeenkomsten met de planontwikkeling die op 12 december 2018 in het dorp is gepresenteerd en op 13 juni 2019 door de gemeenteraad is behandeld.
                                                                                                           
Heeft u vragen? 
Voor informatie over de voorbereiding van het bestemmingsplan kunt u bellen met de afdeling Omgeving (0517-380 380). Dit kan op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur. Voor informatie over de invulling van het plangebied kunt u bellen met de ontwikkelaar, Bouwbedrijf Bruinsma (0517-642475).
 
Wanneer kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken en uw mening geven?
Wij publiceren deze mededeling om iedereen op de hoogte te brengen over de voortgang. U kunt over deze mededeling nog niet uw mening geven of beroep instellen. Wij verwachten verderop in dit voorjaar een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te kunnen leggen. Als dit zover is, dan kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken en kunt u indien gewenst uw mening geven met een zienswijze. U wordt hierover op de hoogte gehouden met een publicatie op de website https://www.officielebekendmakingen.nl (we zullen op deze website zowel publiceren in de Staatscourant als in het gemeenteblad van Waadhoeke). Ook plaatsen we deze berichtgeving op de website van dorpsbelang Sexbierum – Pietersbierum.
 

» Berichtenoverzicht